Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OLIEINKOPER.NL (hierna te noemen: “Leverancier”) en diens wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen gebruiker en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6 Leverancier neemt in de offertes en overeenkomsten acceptatievoorwaarden op voor zover het aangebodene de inzameling van afvalstoffen betreft.

7 Indien de in artikel 2.6 genoemde afvalstoffen niet aan de acceptatievoorwaarden van Leverancier voldoen worden daarmee samenhangende kosten doorberekend aan Opdrachtgever. Deze kosten dienen te worden voldaan met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; tariefswijziging

1. De overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Beide partijen kunnen enkel de overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Overeenkomsten voor bepaalde periode worden stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij een van de partijen minimaal 3 maanden voor het aflopen van de contractperiode schriftelijk aangeeft de overeenkomst niet te willen verlengen.

3. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Leverancier streeft ernaar de inzameling van de afvalstoffen uit te voeren binnen 5 werkdagen na ontvangst van het opdrachtformulier van Opdrachtgever.

5. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever er kosteloos zorg voor dat de werkzaamheden onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd.

7. In geval Leverancier vloeibare afvalstoffen inneemt bij Opdrachtgever zorgt Opdrachtgever er voor dat Leverancier de betreffende vaten en tanks bemonsteren kan.

8. Leverancier neemt van elke partij in te zamelen vloeibare afvalstoffen een monster, welke na homogeniseren wordt verdeeld over drie monsterlessen. Opdrachtgever ontvangt één monsterfles per partij.

9. Leverancier bewaart één monster ten minste 30 dagen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Leverancier aan Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat hij die reclame gegrond acht.

10. Opdrachtgever zorgt er voor dat in geval van inzameling van een partij afvalstoffen, het inzamelvoertuig de werkzaamheden kan uitvoeren met behulp van een slang van maximaal 20 meter en de partij vrij toegankelijk is.

11. Leverancier voert de opdrachten en werkzaamheden binnen de zogenaamde “normale werktijden” uit.

12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

14. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

15. Indien Leverancier met Opdrachtgever een tarief overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot wijziging van dit tarief zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de wijziging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een wijziging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

16. Indien de tariefswijziging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

– Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te

voeren; of

– de tariefswijziging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;

artikel 4 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of

– na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; of

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de

overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten dienen te worden voldaan met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

artikel 5 Overmacht

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden en intrekking van vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de

overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels

gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

artikel 6 Afrekening, Betaling en incassokosten

1. Afrekening in geval van de inzameling van afvalstoffen vindt plaats op basis van de hoeveelheden zoals die zijn vastgesteld door Leverancier en zijn geaccordeerd door Opdrachtgever op het moment van inzameling.

2. Betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening, steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Leverancier is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of kosten.

6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Leverancier heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8. Indien Opdrachtgever in verband met de hoeveelheid voor inzameling aangeboden afvalstoffen recht heeft op een vergoeding van Leverancier, zal Leverancier deze vergoeding zo kort mogelijk na inontvangstneming van de afvalstoffen, doch uiterlijk na 30 dagen na de inontvangstneming, aan Opdrachtgever voldoen op de bankrekening van Opdrachtgever.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijft eigendom van Leverancier totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en deze terug te nemen.

5. Eigendom van de ingezamelde afvalstoffen gaan op moment van inzameling over van Opdrachtgever naar Leverancier of haar uitvoerder.

artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de specificaties zoals genoemd in artikel 10. Bij afwijkingen van de specificaties worden de verwerkingskosten van alle daardoor verontreinigde partijen doorberekend aan Opdrachtgever.

8. De in lid 2 t/m 7 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Leverancier ingeschakelde derden, die hier derhalve rechtstreeks een beroep op kunnen doen.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 9 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

artikel 10 Acceptatiespecificaties afvalstoffen

Afvalstoffen die door Leverancier worden ingezameld, dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aan

onderstaande specificaties te voldoen. Afgesproken tarieven zijn afgegeven op basis van deze acceptatiespecificaties.

1. Specificaties voor afgewerkte olie (zoals motor- en smeerolie en trafo-olie (PCB-vrij), niet vermengd met andere stoffen

dan gasolie, stookolie en/of diesel. Vrij van siliconen-olie, boor-, snij-, slijp- en walsolie.)

– PCB per congeneer (28,52,101,118,138,153,180) : ≤  0,5mg/kg

– Gehalte aan halogeenverbindingen (Chloor)           : ≤  0,1 %

– Sediment                                                                  : ≤  2,0 %

– Watergehalte                                                            : ≤  10% (bij >10% volgt een toeslag)

– Vlampunt                                                                  : ≥  55 °C

– Fysische eigenschap                                                 : vloeibaar/verpompbaar

– Deeltjesgrootte sediment : <  2 mm

2. Specificaties voor afgewerkte ethyleenglycol-houdende koelvloeistof (zoals afkomstig uit verbrandingsmotoren)

– Vrij van verontreiniging (zoals bijvoorbeeld remvloeistof, brandstoffen, olie, oplosmiddelen)

– Gehalte aan ethyleenglycol min. 25%

– PCB per congeneer (28,52,101,118,138,153,180) : ≤  0,5mg/kg

– Gehalte aan halogeenverbindingen (Chloor)           : ≤  0,1 %

– Sediment                                                                  : < 1,0 %

– Watergehalte                                                       : ≤  75%

– Vlampunt                                                                :  ≥  55 °C

– Fysische eigenschap                                      : vloeibaar/verpompbaar

3. Specificaties voor afgewerkte remvloeistof

– Vrij van verontreiniging (zoals bijvoorbeeld koelvloeistof, brandstoffen, olie, oplosmiddelen)

– PCB per congeneer (28,52,101,118,138,153,180)  : ≤  0,5mg/kg

– Gehalte aan halogeenverbindingen (Chloor)           : ≤  0,1 %

– Sediment                                                                  : < 1 %

– Watergehalte                                                            : ≤  5%

– Vlampunt                                                                  : ≥  55 °C

– Fysische eigenschap                                                   : vloeibaar/verpompbaar

4. Specificaties voor brandstofresten

– PCB per congeneer (28,52,101,118,138,153,180) : ≤  0,5mg/kg

– Gehalte aan halogeenverbindingen (Chloor)           : ≤  0,1 %

– Sediment                                                                  : < 1%

– Watergehalte                                                            : ≤  10 %

– Vlampunt                                                                  : <  55 °C of ≥ 55 °C

– Fysische eigenschap                                                  : vloeibaar/verpompbaar

– Deeltjesgrootte sediment : <  2 mm

artikel 11 Geheimhouding

2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke plicht rust tot

openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien

aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking

betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

3. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet

dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een

geschil in onderling overleg te beslechten

Download de Algemene voowaarden van OLIEINKOPER.nl als PDF